1. Với khách hàng: Trở thành đối tác đáng tin cậy của khách hàng nhờ vào khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng và dịch vụ trước, trong và sau bán uy tín, trên cơ sở luôn coi khách hàng là trọng tâm. 
  2. Với cán bộ nhân viên: Tạo môi trường làm việc có nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp.
  3. Với nhà đầu tư: mang lại lợi ích bền vững thông qua chiến lược phát triển kinh doanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn Nhật.